phim
Video: VChstn
<bgsound src="http://viethaxmen.xtgem.com/nhacchuong/cauvongkhuyet.mid" loop="1">Các album ảnh mới up
NganSon.tk 2
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WAPSITE SƠN IU NGÂN


Link:
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv0.stream (SCTV17)
rtsp://112.197.2.11:1935/live/vtv2.stream (VTV2)
rtsp://112.197.2.11:1935/live/vtv3.stream (VTV3)
rtsp://112.197.2.11:1935/live/vtv6.stream (VTV6)
rtsp://123.30.108.114/BTVTruyenhinh (BÌNH THUẬN)
rtsp://115.84.182.65/DongThap (ĐỒNG THÁP)
rtsp://vtvdanang.vn/dvtv (VTV ĐÀ NẴNG)
mms://222.255.31.252/InfoTVChannel (INFO TV)
rtsp://117.103.230.36:1935/fun/fun.sdp
rtsp://117.103.230.36:1935/maxtv/maxtv.sdp
rtsp://117.103.230.36:1935/vtv3/vtv3.sdp
rtsp://117.103.230.36:1935/vtc11/vtc11.sdp
rtsp://117.103.230.36:1935/kid/kid.sdp
rtsp://117.103.230.36:1935/movies/m.sdp
rtsp://117.103.230.36:1935/vtc4/vtc4.sdp
rtsp://117.103.230.36:1935/itv/itv.sdp
rtsp://217.146.95.166:554/live/ch23yqcif.3gp

18 kênh VCTV
+ VCTV1
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv1.stream
+ VCTV2
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv2.stream
+ VCTV3
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv3.stream
+ VCTV4
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv4.stream
+ VCTV5
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv5.stream
+ VCTV6
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv6.stream
+ VCTV7
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv7.stream
+ VCTV8
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv8.stream
+ VCTV9
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv9.stream
+ VCTV10
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv10.stream
+ VCTV11
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv11.stream
+ VCTV12
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv12.stream
+ VCTV13
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv13.stream
+ VCTV14
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv14.stream
+ VCTV15
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv15.stream
+ VCTV16
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv16.stream
+ VCTV17
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv17.stream
+ VCTV18
rtsp://112.197.2.11:1935/live/sctv18.stream
pham mem itivi
*Click để xem giới thiệu
*Click để vào phòng Chat

*Tu tao anh - Vip

*Hình Ảnh Sơn Ngân

Phim Hai
Max TiVi
VTV3
Ca Nhac
VTV6
1: Đang Online!.
1: Hôm nay
Tổng số :3158
Polly po-cket